1. Algemeen

1.1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden van PreBo-Invest BV, hier handelend onder de naam TextUp Copywriting, hierna genoemd “TextUp”, gevestigd te Antwerpseweg 17, BE-2440 Geel met BTW nummer BE 0660.920.584, (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes (hierna “Offerte”), bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen (teksten en andere content) en/of diensten door TextUp (copywriting en gerelateerde diensten) aan haar klant (hierna de “Klant”).

1.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan TextUp indien TextUp deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.3 Bekendmaking van deze Voorwaarden geschiedt door vermelding door TextUp. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de Voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. Bij slecht leesbaar- of onvolledigheid worden deze Voorwaarden op eerste verzoek van de Klant (via mail hallo@textup.be) nogmaals bezorgd door TextUp.

1.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.5 Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door TextUp of de Klant, aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, die bindend zijn.

1.6 De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TextUp Copywriting.

1.7 Zijn deze voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan het Nederlands, dan prevaleert steeds de Nederlandse versie. De Klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling van de overgedragen overeenkomst indien de derde partij niet op vervaldag de factuur betaald heeft aan TextUp.

 1. Offertes en bestellingen

2.1 Elke Offerte is vrijblijvend en geldt voor de B2B markt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de Offerte en vervalt automatisch na het verstrijken van deze termijn. TextUp heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken. Waar wettelijk toegestaan zijn alle in een Offerte vermelde termijnen louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de Offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.2 TextUp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding, behoudens in geval van opzet, bedrog, fraude of zware fout in hoofde van TextUp. TextUp zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen.

2.3 De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn, wordt de Klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door TextUp moeten geleverd worden, zal een bijkomende Offerte aan de Klant overgemaakt worden. TextUp behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten.

2.4 Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de Offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de Offerte staat. Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling. In geval de Klant een bestelling annuleert dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan TextUp van 40 % op de volledige prijs van de bestelde goederen en/of diensten, tenzij hogere schade bewezen wordt door TextUp .

 1. Leveringen van goederen en diensten

3.1 De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.

3.2 Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de Klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

3.3 De Klant heeft recht op één herziening of correctie van elke tekst. Bijkomende herzieningen of correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen uurtarief. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders overeengekomen werd in de Offerte.

3.4 Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de Offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is TextUp niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.

3.5 TextUp heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.

3.6 Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de Klant of zijn aangestelden wordt vertraagd, kan door TextUp het volledige in de Offerte overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

 1. Aansprakelijkheidsbeperking – Vrijwaring

4.1 TextUp is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal TextUp aansprakelijk zijn voor toevallige of on­rechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde goederen en/of diensten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van TextUp, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door een derde. Voor di­recte schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van TextUp tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het be­drag dat de Klant heeft betaald voor het specifieke goed dat, of de specifieke dienst die, de schade heeft veroorzaakt.

4.3 De Klant verklaart door TextUp volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake de karakteristieken van de goederen en/of diensten en ziet af van elke claim tegen TextUp ter zake. TextUp is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de goederen en/of diensten om de beoogde resultaten te bekomen.

4.4 Elke klacht vanwege de klant omtrent de dienstverlening van TextUp dient per aan­getekend schrijven aan TextUp kenbaar gemaakt te worden binnen de 14 (veertien) kalenderda­gen na de activiteit van TextUp waarop de klacht betrekking heeft. TextUp zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die niet direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door haar tussenkomst. TextUp zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van of werd veroorzaakt door het opvolgen van uitdrukkelijke instructies van de Klant.

4.5 TextUp zal in eerste instantie enkel gehouden zijn tot het herstel in natura van de schade die direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. Slechts indi­en herstel in natura niet mogelijk is, zal TextUp gehouden zijn tot een schadevergoeding die tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zal zijn dan aangegeven in de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid met polisnummer BA Baloise 7.B22.574 aangegaan door TextUp.

4.6 De Klant vrijwaart TextUp voor eventuele aanspraken van derden (ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom) die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TextUp toerekenbaar is. Indien TextUp uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden TextUp zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TextUp zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TextUp en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 1. Plichten van de Klant

5.1 De Klant stelt tijdig alle informatie, onderdelen en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van TextUp en zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving.

5.2 De Klant verbindt er zich (waar relevant) toe de aangestelden van TextUp die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om TextUp toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt, zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden.

 1. Prijzen, facturen en betalingen

6.1 Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW, andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend/naberekend worden aan de Klant.

Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de op dat ogenblik gehanteerde tarieven. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de goederen en/of diensten aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven (aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de Offerte vermelde uurtarieven of vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht. Een bijkomende Offerte hiervoor kan steeds aangevraagd worden bij TextUp via hallo@textup.be.

6.2 Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.

Er kunnen voor de aanvang en tijdens de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden in de vorm van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening.

6.3 Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 8% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 150 euro per factuur. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag van elke factuur. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag (i) heeft TextUp het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de Klant te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

6.4 De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van TextUp .

6.5 Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan TextUp. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat TextUp een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij TextUp daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

 1. Overmacht

7.1 TextUp is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan TextUp niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, pandemieën, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

7.2 Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 3 maanden, dan heeft TextUp van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal TextUp recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

7.3 De niet-nakoming door TextUp van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtssituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch geeft dit het recht aan de Klant op prijsvermindering of schadevergoeding.

 1. Vertrouwelijke informatie

8.1 De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties. In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

8.2 TextUp zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

 1. Intellectuele en Eigendomsrechten

9.1 Elk intellectueel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, modellen, goederen of diensten die eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door TextUp, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief teksten en vormgeving), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van TextUp en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door TextUp aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een recht van gebruik verwerft van TextUp of via TextUp van een derde partij, mag de Klant de goederen enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van de gebruikslicentie.

9.2 In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals teksten, beelden, hardware- (delen), software, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht, garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.

9.2 Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft TextUp titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

9.3 De Klant erkent expliciet de volledige eigendom van TextUp van de merknaam TEXTUP, de handelsnaam TEXTUP, de domeinnaam textup.be en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de naam TEXTUP, de logo’s en andere grafische branding van TextUp en de inhoud van de website www.textup.be .

 1. Dataprotectie en Privacy

10.1 TextUp respecteert het recht op privacy van zijn klanten en gebruikers conform de vigerende Belgische, Europese en internationale wetgeving. Alle gegevens van natuurlijke personen door TextUp verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens onze privacy-policy, die u op onze website https://www.textup.be kan terugvinden.

 1. Nieuwsbrief

11.1 Klanten worden niet automatisch ingeschreven op de nieuwsbrief maar dienen zichzelf aan te melden op de homepage van de website. Klanten die de nieuwsbrief, promoties of aankondigingen niet meer wensen te ontvangen kunnen zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

 1. Waarborgen

12.1 Alle contractuele verplichtingen van TextUp zijn inspanningsverbintenissen. TextUp geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan.

12.4 Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van TextUp of die aan TextUp door een derde geleverd worden en die TextUp op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en TextUp, behalve in geval van opzet, fraude, bedrog of opzettelijke fout in hoofde van TextUp.

12.5 De Klant dient de goederen en de diensten bij (op)levering of aanvaarding onmiddellijk na te kijken op gebreken. De Klant dient in geval van eventuele zichtbare gebreken binnen een termijn van 7 dagen na (op)levering of aanvaarding of in geval van verborgen gebreken bij goederen, binnen 5 dagen na vaststelling van verborgen gebreken en in elk geval binnen 2 maanden na levering van deze goederen, via gemotiveerd aangetekend schrijven deze gebreken kenbaar te maken aan TextUp . TextUp is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. De Klant heeft enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van TextUp .

 1. Niet-afwerving

13.1 Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van TextUp of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.

13.2 Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

 1. Toepasselijk recht

14.1 In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, hetzij de Ondernemersrechtbank, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg, hetzij het Vredegerecht van Mol-Geel. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Versie 2021.03.08